Pro členy SPL ČR

Nákup / Prodej praxe

V závislosti na právní formě provozování ordinace realizujeme převod formou prodeje závodu nebo převodu obchodního podílu.

Převod při provozování ordinace fyzickou osobou

Převod realizujeme formou prodeje závodu dle občanského zákoníku. V tomto případě se nekoná výběrové řízení a zdravotní pojišťovny mají povinnost uzavřít s novým poskytovatelem smlouvu ve shodném rozsahu, jako byla smlouva prodávajícího.  Převod touto formou je realizovatelný v období  3 – 4 měsíců.

Po zaslání vstupních informací  zpracujeme harmonogram jednotlivých kroků, návrh smlouvy a zašleme seznam podkladů, které je třeba ze strany účastníků dodat.

V průběhu převodu pak zpracujeme podklady a podání na konkrétní instituce (krajský úřad, pojišťovny apod.) a poskytujeme konzultační činnost účastníkům převodu.

Cena pro členy SPL ČR:

21 900,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, které se hradí krajskému úřadu/magistrátu

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Nákup / Prodej praxe

Převod při provozování ordinace formou s.r.o.

Převod realizujeme formou prodeje obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. V tomto případě dochází pouze ke změně vlastnické struktury s.r.o., na poskytování zdravotních služeb prostřednictvím s.r.o. se nic nemění.  Převod touto formou je realizovatelný v období  1 – 2 měsíců.

Po zaslání vstupních informací  zpracujeme harmonogram jednotlivých kroků, návrh smlouvy a zašleme seznam podkladů, které je třeba ze strany účastníků dodat.

 V průběhu převodu pak zpracujeme podklady a podání na konkrétní instituce (soud, krajský úřad, pojišťovny apod.) a poskytujeme konzultační činnost účastníkům převodu.

Cena pro členy SPL ČR:

19 500,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, které se hradí soudu a krajskému úřadu/magistrátu, ani případná odměna notáře (je-li účast notáře nezbytná) 

V případě obou převodů jsme schopni zajistit i zajištění úhrady kupní ceny formou advokátní úschovy.

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Převod praxe na s.r.o.

Nabízíme transformaci právní formy podnikání – z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Ve službě je zahrnuto získání registrace pro právnickou osobu a následné navázání smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Vše je prováděno na základě plných mocí s využitím podkladů dodaných klientem.

Cena pro členy SPL ČR:

46 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně jsou zahrnuty následující služby:

  • založení společnosti s.r.o. zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou)
  • vklad společnosti do obchodního rejstříku
  • zpracování dokumentace a podání žádosti k získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  • komunikace se zdravotními pojišťovnami, resp. příprava navázání smluvního vztahu v souvislosti se změnou právní subjektivity
  • v případě zájmu sjednání smlouvy o pojištění odpovědnosti za podmínek dohodnutých v rámcové smlouvě mezi SPL ČR a ČPP

V ceně není zahrnuto:

zpracování provozního řádu ke schválení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

finální komunikace se zdravotními pojišťovnami o obsahu nové smlouvy a podrobnostech provozu ordinace

podání dalšího návrhu na změnu údajů do obchodního rejstříku, tzn. podání druhého návrhu (nutné pouze ve výjimečných případech)

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Možnosti přípravy ordinací VPL na kontroly ze strany SÚKLu

Vzhledem k četným dotazům a žádostem týkajícím se kontrol našich ordinací ze strany SÚKL jsme pro Vás ve spolupráci s firmou Metromenn připravili několik možností, které by nám všem mohly tuto naši povinnost usnadnit.      

  • Samozřejmě základní možností je vše si připravit sám, k této základní variantě nabízíme možnost zaslání materiálu ve formě otázek a odpovědí. Tento materiál Vás strukturovaně provedeme všemi základními požadavky, které na Vás může SÚKL při kontrole mít. Na základě vlastní zkušenosti můžu konstatovat, že pokud přípravě dle materiálu věnujete čas a budete pečliví, pravděpodobně při kontrole SÚKLu týkající se léčivých přípravku uspějete.     
  • Další možností je, že SÚKL bude ve Vaší ordinaci chtít zkontrolovat zdravotnické prostředky, které v ordinaci máte jako součást povinného vybavení – lékařské váhy, tonometry, teploměry a také to, že uvedené vybavení máte pravidelně v daných intervalech zkalibrováno. Součástí této kontroly také může být provedení kontroly elektrických zařízení(KEZ) v ordinacích. Pro možnost těchto kontrol bohužel jednoduchý strukturovaný manuál nabídnout nemůžeme, protože se jedná o poměrně komplexní problematiku.

Po mnoha diskuzích jsme se tedy rozhodli Vám nabídnout tyto možnosti:

1. zaslání dokumentu ,,Užitečné otázky a odpovědi při kontrole léčiv, kterou provádí SÚKL“.

2. pokud chcete, aby někdo za Vás provedl přípravu jak pro léčivé přípravky, tak pro zdravotnické prostředky včetně kontroly elektrických zařízení, nabízíme možnost osobní návštěvy v ordinacích a „Zavedení metrologického systému v ordinaci /směrnice, evid.karty měřidel a další/“. Tímto způsobem máte také automaticky zajištěnou kontrolu kalibrací a revizi el. přístrojů v dalších letech.

3. Možnost osobní asistence u standardní kontroly SÚKLem /již byla vyhotovena metrolog.směrnice/. 

4. Pokud nemáte provedenou vůbec žádnou přípravu a hrozí Vám kontrola, nabízíme pro tyto situace osobní asistenci u emergentní kontroly SÚKLem /není doposud vyhotovena metrologická směrnice/.

Ceny pro členy SPL ČR:

 Cena s
 DPH v Kč
Metrologická činnost 
Dokument ,,Užitečné otázky a odpovědi při kontrole léčiv, kterou provádí SÚKL“363
Zavedení metrologického systému v ordinaci /směrnice, evid.karty měřidel a další/-1 ordinace9559
Zavedení metrologického systému v ordinaci – za každou další ordinaci stejného subjektu1210
Osobní asistence u emergentní kontroly SÚKLem /není doposud vyhotovena metrolog.směrnice/7139
Osobní asistence u standartní kontroly SÚKLem /již byla vyhotovena metrolog.směrnice/1210
Zajištění kalibrace a ověření měřidel-cena kalibrace/ověření ke každému úkonu+dopravné, popř.balné 
Ostatní činnosti 
Doprava-sazba za 1 km jízdy8,47
Hodinová sazba metrologického výkonu /konzultace, poradenství atd./472
Balné-podle ceníku přepravních služeb /PPL,DPD a další/ 
Převod praxe na s.r.o.

Podpora akreditací a RM

Jedním z hlavních úkolů Servisní organizace SPL je podpora mezigenerační výměny, proto zájemcům z řad lékařů primární péče nabízíme možnost zajištění kompletního zpracování žádosti o akreditaci zdravotnického zařízení a žádosti o přidělení dotace na rezidenční místo z projektu podpory specializačního vzdělávání ministerstva zdravotnictví. Žádosti budou kompletně zpracovány („na klíč“ ) v souladu s platnou metodikou ministerstva, a to včetně vypořádání všech případných námitek, na základě smlouvy a plné moci.

Ceny pro členy SPL ČR:

Zpracování žádosti o akreditaci – cena: 7 400,- Kč + 1 000,- Kč správní poplatek (výše dle počtu žádostí)

Zpracování žádosti o dotaci na RM – cena: 11 700,- Kč

Management výběrového řízení – cena: 5 200,- Kč

Zpracování finančního plánu (v případě získání RM) – cena: 5 200,- Kč

Zpracování průběžné zprávy – cena: 8 500,- Kč

Zpracování závěrečné zprávy – cena: 7 800,- Kč

Finanční vypořádání se státním rozpočtem – cena: 2 000,- Kč

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

PRODLOUŽENÍ AKREDITACE 

Držitele akreditací ke vzdělávání upozorňujeme na dobu platnosti akreditací. Akreditace na základní kmen má platnost 5 let, akreditace na vlastní specializovaný výcvik má platnost 6 let.

Tedy akreditacím na kmen vydaným v roce 2019 bude v roce 2024 končit platnost a stejně tak akreditacím na vlastní specializovaný výcvik vydaným v roce 2018.

Doporučujeme tedy zkontrolovat si na rozhodnutí o udělení akreditace dobu její platnosti a v případě blížícího se konce platnosti požádat ministerstvo o její prodloužení.

Datum vydání i konce platnosti konkrétní akreditace lze dohledat i na webu ministerstva zdravotnictví na adrese :

https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/index

Prodloužení akreditace – cena pro členy SPL ČR:

4 000, Kč (+ 1 000,- Kč správní poplatek, výše dle počtu žádostí)

Podpora akreditací a RM

Kalkulace VUC

Pro veškeré výkony hrazené v ordinaci přímo pacienty platí regulace tzv. věcně usměrněnou cenou. Zároveň je právními předpisy dána povinnost mít zpracovánu kalkulaci této věcně usměrněné ceny pro dané výkony. V praxi jde nejčastěji o různé posudky (řidičské průkazy) a administrativní výkony, ale může se jednat i o výkony zdravotní, pokud v daném případě nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Pro každý výkon by měla být kalkulována cena věcně usměrněná s tím, že není přípustné účtovat za daný výkon více, než vychází z kalkulace.

Až do konce roku 2021 bylo jedinou možností výpočtu ceny věcně usměrněné vycházet z oprávněných nákladů ordinace, kdy se realizovala výpočtem, ze kterého vyšly náklady na minutu provozu ordinace a přepočtem na obvyklý čas daných výkonů se dospělo k výsledku. Ten se pak navýší o přiměřený zisk a dospěje se k maximální ceně za daný výkon – tzv. minutová kalkulace VUC.

V roce 2022 byla v příslušném cenovém předpise ministerstvem nově zakotvena alternativa k tomuto způsobu výpočtu.

Kalkulace regulované (věcně usměrněné) ceny může být nově provedena (v souladu s ustanovením Části II., Oddílu D, odstavce 7, Cenového předpisu MZ 1/20022/CAU ze dne 27.října 2021) tak, že poskytovatel zdravotních služeb vytvoří cenu regulované zdravotní služby jako součin počtu bodů za zdravotní výkon podle vyhlášky č.134/1998 Sb. odpovídající svým obsahem poskytované zdravotní službě a hodnoty bodu stanovené pro tento zdravotní výkon pro zahraniční pojištěnce podle úhradové vyhlášky 2022.

Jsme schopni nabídnout zpracování kalkulace VUC podle obou metodik – jak na základě minutové kalkulace, tak podle Seznamu zdravotních výkonů, záleží na rozhodnutí každého lékaře. Ještě je potřeba upozornit na to, že poskytovatel sice má možnost dvou způsobů výpočtu věcně usměrněných cen, ale tu zvolenou pak musí aplikovat na veškeré přímo hrazené výkony. Nemůže tedy kombinovat (tj. tam kde se mu to hodí kalkulovat dle seznamu výkonů a tam kde se mu to dle seznamu nehodí kalkulovat dle reálných nákladů).

Pozitivum kalkulace dle seznamu výkonů je v jednodušších podkladech, negativem je pak určitě nižší výsledná věcně usměrněná cena jako strop pro stanovení konkrétní ceny za daný výkon.

Pro zpracování kalkulace VUC podle seznamu zdravotních výkonů budeme od jednotlivého lékaře potřebovat pouze seznam jím prováděných pacientem hrazených výkonů (ceník). Pro zpracování na základě minutové kalkulace budeme od lékaře v případě zájmu potřebovat ještě některé podklady z účetnictví.

Cena pro členy SPL ČR:

Stanovení VUC podle Seznamu zdravotních výkonů:
900,- Kč  (600 Kč pak pro členy, kterým byla ze strany SOS PL zpracována kalkulace pro rok 2023)  Lékařům, kterým bude na základě jejich objednávky zpracována kalkulace pro rok 2024, pak na podzim roku 2024 nabídneme možnost zpracování kalkulace pro rok 2025 za cenu 600,- Kč.

Stanovení VUC na základě minutové kalkulace:

6 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

Kalkulace ceny praxe

Na základě požadavků našich klientů jsme se rozhodli do našeho portfolia zařadit i možnost kalkulace ceny praxe. Po mnoha úvahách a konzultacích s ekonomy jsme dospěli k závěru, že pro účely kalkulace ceny ordinace bude v současné době nejvhodnější použít metodu tzv. diskontovaného cash flow. Podle metody diskontovaného cash flow (DCF) je hodnota podniku dána současnou hodnotou cash-flow, kterou očekávají vlastníci (prodávající/nakupující) v budoucích letech. Částky jsou diskontovány (přepočítávány) k datu oceňování podniku úrokovou mírou přizpůsobenou riziku. 

Výsledkem je výpočet diskontovaného cash flow za 2,3,5,10… let. To jaký časový horizont bude finálně použit pro určení ceny ordinace pro obchodní jednání bude plně v kompetenci objednavatele kalkulace – cílem této služby tedy formálně nebude určení konkrétní ceny ordinace (jako poskytují například někteří odhadci hodnoty podniků), ale poskytnutí ověřených a relevantních podkladů a výpočtů objednavateli, na základě kterých se pak může rozhodnout o jakou částku bude při prodeji/nákupu usilovat a bude moci tuto kalkulaci poskytnout i protistraně jako relevantní podklad jak k požadované ceně dospěl

Naší ambicí je přispět k narovnání určité tržní nerovnováhy mezi objektivní ekonomickou výkonnosti praxí a jejich současným oceněním. Na jedné straně se stále ještě objevují ocenění typu: “tolik a tolik Kč za kartu v kartotéce“, na druhé straně existují ocenění na základě různých oceňovacích metod, které sice mohou být teoreticky správně, ale jinak jsou zcela mimo tržní realitu. Jsme přesvědčeni, že výsledky získané na základě metody DCF představují rozumný kompromis založený na relevantních  datech, který bude přijatelný pro obě strany – jak prodávajícího, tak  kupujícího.    

Cena pro členy SPL ČR:

15 500,- Kč   (nejsme plátci DPH)  

Vzdělávání a semináře

BOZP, SÚKL, audity praxí

Administrativní balíček „ABS“

Cílem Servisní organizace SPL ČR je ulehčit poskytovatelům zdravotních služeb provozování lékařské praxe zejména v administrativní oblasti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zpracovat a poskytnout členům SPL patřičné materiály, vzory dokumentů a informace o administrativních povinnostech spojených s provozováním ordinace.

Při výběru a zpracování témat jsme brali v úvahu především pravděpodobnost kontroly plnění legislativních povinností. Zpracovali jsme pro vás „administrativní balíček ABS“ – nejdůležitější dokumenty, které byste měli mít.
Zřejmě nejčastěji se v ordinacích soukromých poskytovatelů zdravotních služeb objevují kontroly ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). SÚKL může kontrolovat zacházení s léčivy nebo zdravotnickými prostředky a v neposlední řadě i reklamu ve zdravotnickém zařízení. Poskytneme Vám potřebné dokumenty, informace a návody, jak správně postupovat, abyste měli tuto oblast v pořádku.

Povinnost zavedení systému BOZP je dána legislativou. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Ačkoliv pravděpodobnost kontroly ze strany Oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP“) nebo orgánu ochrany veřejného zdraví, resp. Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) není tak velká jako v případě SÚKLu, domníváme se, že tuto oblast je dobré mít v pořádku i s ohledem na možná zdravotní rizika, která jsou s poskytováním zdravotních služeb spojena. Smyslem a cílem systému BOZP je prevence před riziky spojenými s výkonem povolání. Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat kategorizaci prací (dle § 37 – 41 Zákona č. 258/2000 Sb.). Máme pro vás proto připravenou nejen kategorizaci práce vč. ohlášení na KHS, ale i školení zaměstnanců, knihu úrazů a několik dalších dokumentů, které byste měli v rámci BOZP mít.

Kromě zpracování dokumentace BOZP a SÚKL nabízíme administrativní zajištění interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, pokyny pro nakládání s odpady, instrukce jak pracovat se zdravotnickou dokumentací a další.

Nově k balíčku přikládáme požadavky odboru zdravotnictví Krajských úřadů/Magistrátu při kontrole poskytovatelů zdravotních služeb.

Cena pro členy SPL ČR:

10 200,- Kč (nejsme plátci DPH)

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

BOZP, SÚKL, audity praxí

Audit ordinací

V případě zájmu nabízíme audit administrativních a právních povinností lékaře. Výhodou oproti administrativnímu balíčku „ABS“ je bezesporu osobní přístup, respekt k odlišnostem jednotlivých ordinací se zaměřením na specifika právě Vaší ordinace. Kromě poskytnutí dokumentace „šité na míru“ nabízíme v rámci auditu školení personálu BOZP + PO, kontrolu veškerých smluv a vedení zdravotnické dokumentace.

Audit probíhá v rámci dvou návštěv, kdy při první návštěvě Vaší ordinace provedeme školení personálu v oblasti BOZP a PO + kontrolu plnění administrativních a právních povinností lékaře. Během zhruba 2 hodin, které tato úvodní návštěva zabere spolu projdeme ordinaci, vyplníme dotazník týkající se důležitých témat a oblastí, které je třeba mít při provozu lékařské praxe v pořádku.

Po této úvodní návštěvě si ponecháme zhruba 3 – 4 týdny na zpracování auditu a poté Vás navštíví jeden z našich právníků (resp. jeden z předních odborníků v ČR zaměřený na medicínské právo) a probere s Vámi problematické oblasti, popř. zodpoví Vaše dotazy. Kromě certifikátu o absolvování auditu obdržíte kompletní dokumentaci, která odpovídá současný legislativním požadavkům na administrativní vedení soukromé praxe praktického lékaře. Tato závěrečná návštěva trvá obvykle cca 2 hodiny.

Cena pro členy SPL ČR:

19 400,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně není zahrnuto cestovné.

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Audit ordinací

Afinitní programy

Afinitní programy jsou určitou formu obchodního partnerství, ve kterých organizace nabízí svým členům zvláštní sazby nebo služby na určité produkty. V našem případě, kdy primárním cílem Servisní organizace je podpora generační výměny při převodu praxí, je typickým příkladem nabídka na zajištění výhodného úvěru např. pro nákup praxe.

VOLVO

Vážené kolegyně a kolegové,

v rámci afinitních programů si Vám dovolujeme nabídnout podle našeho názoru zajímavé slevy na automobily zn. Volvo.

Pokud Vás některá z nabídek zaujme, kontaktuje prosím našeho administrativního pracovníka, který Vám poskytne všechny potřebné informace a celým procesem provede.

Nabídka VOLVO ke stažení.

Afinitní programy