Pro členy SPL ČR

Nákup / Prodej praxe

V závislosti na právní formě provozování ordinace realizujeme převod formou prodeje závodu nebo převodu obchodního podílu.

Převod při provozování ordinace fyzickou osobou

Převod realizujeme formou prodeje závodu dle občanského zákoníku. V tomto případě se nekoná výběrové řízení a zdravotní pojišťovny mají povinnost uzavřít s novým poskytovatelem smlouvu ve shodném rozsahu, jako byla smlouva prodávajícího.  Převod touto formou je realizovatelný v období  3 – 4 měsíců.

Po zaslání vstupních informací  zpracujeme harmonogram jednotlivých kroků, návrh smlouvy a zašleme seznam podkladů, které je třeba ze strany účastníků dodat.

V průběhu převodu pak zpracujeme podklady a podání na konkrétní instituce (krajský úřad, pojišťovny apod.) a poskytujeme konzultační činnost účastníkům převodu.

Cena pro členy SPL ČR:

16 800,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, které se hradí krajskému úřadu/magistrátu

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Nákup / Prodej praxe

Převod při provozování ordinace formou s.r.o.

Převod realizujeme formou prodeje obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. V tomto případě dochází pouze ke změně vlastnické struktury s.r.o., na poskytování zdravotních služeb prostřednictvím s.r.o. se nic nemění.  Převod touto formou je realizovatelný v období  1 – 2 měsíců.

Po zaslání vstupních informací  zpracujeme harmonogram jednotlivých kroků, návrh smlouvy a zašleme seznam podkladů, které je třeba ze strany účastníků dodat.

 V průběhu převodu pak zpracujeme podklady a podání na konkrétní instituce (soud, krajský úřad, pojišťovny apod.) a poskytujeme konzultační činnost účastníkům převodu.

Cena pro členy SPL ČR:

15 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky, které se hradí soudu a krajskému úřadu/magistrátu, ani případná odměna notáře (je-li účast notáře nezbytná) 

V případě obou převodů jsme schopni zajistit i zajištění úhrady kupní ceny formou advokátní úschovy.

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Převod praxe na s.r.o.

Nabízíme vyřízení kompletního servisu transformace právní formy – z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Ve službě je zahrnuto získání registrace pro právnickou osobu a následné navázání smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Vše je prováděno na základě plných mocí s využitím podkladů dodaných klientem.

Cena pro členy SPL ČR:

36 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně jsou zahrnuty následující služby:

  • založení společnosti s.r.o. zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou)
  • zpracování provozního řádu k schválení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
  • zpracování dokumentace a podání žádosti k získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  • komunikace se zdravotními pojišťovnami, resp. příprava navázání smluvního vztahu v souvislosti se změnou právní subjektivity
  • podání návrhu na vklad společnosti do obchodního rejstříku, včetně kolků
  • v případě zájmu sjednání smlouvy o pojištění odpovědnosti za podmínek dohodnutých v rámcové smlouvě mezi SPL ČR a ČPP

V ceně nejsou zahrnuty následující náklady:

  • podání dalšího návrhu na změnu údajů do obchodního rejstříku, tzn. podání druhého návrhu (nutné pouze ve výjimečných případech)

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Převod praxe na s.r.o.

Podpora akreditací a RM

Jedním z hlavních úkolů Servisní organizace SPL je podpora mezigenerační výměny, proto zájemcům z řad lékařů primární péče nabízíme možnost zajištění kompletního zpracování žádosti o akreditaci zdravotnického zařízení a žádosti o přidělení dotace na rezidenční místo z projektu podpory specializačního vzdělávání ministerstva zdravotnictví. Žádosti budou kompletně zpracovány („na klíč“ ) v souladu s platnou metodikou ministerstva, a to včetně vypořádání všech případných námitek, na základě smlouvy a plné moci.

Ceny pro členy SPL ČR:

Zpracování žádosti o akreditaci – cena: 8 000,- Kč

Zpracování žádosti o dotaci na RM – cena: 9 000,- Kč

Management výběrového řízení – cena: 4 000,- Kč

Zpracování finančního a vzdělávacího plánu (v případě získání RM) – cena: 8 000,- Kč

Zpracování průběžné zprávy – cena: 6 500,- Kč

Zpracování závěrečné zprávy – cena: 6 000,- Kč

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Podpora akreditací a RM

Vzdělávání a semináře

Na základě mnohých žádostí ze strany členů SPL ČR v současné době probíhá příprava seminářů, které by měly být zaměřeny především na ekonomiku našich praxí a na otázky týkající prodeje-nákupu praxí. Předpokládaný start seminářů je 2. polovina roku 2020.

Informace budou včas zveřejněny.  

Vzdělávání a semináře

BOZP, SÚKL, audity praxí

Administrativní balíček „ABS“

Cílem Servisní organizace SPL ČR je ulehčit poskytovatelům zdravotních služeb provozování lékařské praxe zejména v administrativní oblasti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zpracovat a poskytnout členům SPL patřičné materiály, vzory dokumentů a informace o administrativních povinnostech spojených s provozováním ordinace.

Při výběru a zpracování témat jsme brali v úvahu především pravděpodobnost kontroly plnění legislativních povinností. Zpracovali jsme pro vás „administrativní balíček ABS“ – nejdůležitější dokumenty, které byste měli mít.
Zřejmě nejčastěji se v ordinacích soukromých poskytovatelů zdravotních služeb objevují kontroly ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). SÚKL může kontrolovat zacházení s léčivy nebo zdravotnickými prostředky a v neposlední řadě i reklamu ve zdravotnickém zařízení. Poskytneme Vám potřebné dokumenty, informace a návody, jak správně postupovat, abyste měli tuto oblast v pořádku.

Povinnost zavedení systému BOZP je dána legislativou. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Ačkoliv pravděpodobnost kontroly ze strany Oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP“) nebo orgánu ochrany veřejného zdraví, resp. Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“) není tak velká jako v případě SÚKLu, domníváme se, že tuto oblast je dobré mít v pořádku i s ohledem na možná zdravotní rizika, která jsou s poskytováním zdravotních služeb spojena. Smyslem a cílem systému BOZP je prevence před riziky spojenými s výkonem povolání. Každý zaměstnavatel je povinen zpracovat kategorizaci prací (dle § 37 – 41 Zákona č. 258/2000 Sb.). Máme pro vás proto připravenou nejen kategorizaci práce vč. ohlášení na KHS, ale i školení zaměstnanců, knihu úrazů a několik dalších dokumentů, které byste měli v rámci BOZP mít.

Kromě zpracování dokumentace BOZP a SÚKL nabízíme administrativní zajištění interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, kalkulaci věcně usměrněných cen, pokyny pro nakládání s odpady, instrukce jak pracovat se zdravotnickou dokumentací a další.

Cena pro členy SPL ČR:

7 500,- Kč (nejsme plátci DPH)

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

BOZP, SÚKL, audity praxí

Audit ordinací

V případě zájmu nabízíme audit administrativních a právních povinností lékaře. Výhodou oproti administrativnímu balíčku „ABS“ je bezesporu osobní přístup, respekt k odlišnostem jednotlivých ordinací se zaměřením na specifika právě Vaší ordinace. Kromě poskytnutí dokumentace „šité na míru“ nabízíme v rámci auditu školení personálu BOZP + PO, kontrolu veškerých smluv a vedení zdravotnické dokumentace.

Audit probíhá v rámci dvou návštěv, kdy při první návštěvě Vaší ordinace provedeme školení personálu v oblasti BOZP a PO + kontrolu plnění administrativních a právních povinností lékaře. Během zhruba 2 hodin, které tato úvodní návštěva zabere spolu projdeme ordinaci, vyplníme dotazník týkající se důležitých témat a oblastí, které je třeba mít při provozu lékařské praxe v pořádku.

Po této úvodní návštěvě si ponecháme zhruba 3 – 4 týdny na zpracování auditu a poté Vás navštíví jeden z našich právníků (resp. jeden z předních odborníků v ČR zaměřený na medicínské právo) a probere s Vámi problematické oblasti, popř. zodpoví Vaše dotazy. Kromě certifikátu o absolvování auditu obdržíte kompletní dokumentaci, která odpovídá současný legislativním požadavkům na administrativní vedení soukromé praxe praktického lékaře. Tato závěrečná návštěva trvá obvykle cca 2 hodiny.

Cena pro členy SPL ČR:

14 900,- Kč (nejsme plátci DPH)

V ceně není zahrnuto cestovné.

Pro zájemce – nečleny SPL ČR: více informací získáte u našeho administrátora.

Audit ordinací

Afinitní programy

Afinitní programy jsou určitou formu obchodního partnerství, ve kterých organizace nabízí svým členům zvláštní sazby nebo služby na určité produkty. V našem případě, kdy primárním cílem Servisní organizace je podpora generační výměny při převodu praxí, je typickým příkladem nabídka na zajištění výhodného úvěru např. pro nákup praxe.

VOLVO

Vážené kolegyně a kolegové,

v rámci afinitních programů si Vám dovolujeme nabídnout podle našeho názoru zajímavé slevy na automobily zn. Volvo.

Pokud Vás některá z nabídek zaujme, kontaktuje prosím našeho administrativního pracovníka, který Vám poskytne všechny potřebné informace a celým procesem provede.

Nabídka VOLVO ke stažení.

Afinitní programy